x

צלצלו אלינו:  08-9431524/5

ליד צדדי נגלל
שלח >

תקנון

כללי

-        פעילות החוגים תחל בחודש ספטמבר 2017 ותמשך עד סוף יוני 2018 לילדים ועד סוף אוגוסט
         2018 למבוגרים.

-       פתיחה וקיום כל חוג מותנת במספר נרשמים ומשתתפים מינימאלי כפי שייקבע ע"י הנהלת הפארק.

-      אם מספר המשתתפים ירד במשך השנה מתחת למספר המינימאלי, תשמר להנהלת הפארק

       הזכות להפסיק את הפעילות בהודעה של חודש מראש.

-        הפארק שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתוכנית, בשעות או במיקום הפעילות.

-        הרישום לחוג הינו שנתי.

-        מחיר החוג הינו לחודש כפי שיפורסם מידי שנה.

-       משתתף זכאי לשיעור ניסיון אחד. במידה ויחליט להשתתף בפעילות תחושב עלות החוג משיעור 
        זה ואילך.

-       ההורים מתבקשים לאסוף את הילדים מיד עם סיום החוג.  אין הפארק אחראי לילדים שיושארו
        ללא  השגחה.

-       אין החזר שיעורים בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים.

-      חבר המעונין להשתתף בחוג מעבר לימים ולשעות אליהם נרשם יוכל לעשות כן – לאחר רישום אצל
       רכז

        החוגים ובהתאם למחירון החוג.

-        חבר שיהיה מעוניין להשתתף ביום נוסף מותנה בתוספת מחיר לחוג.

-       בחוג המתקיים פעמיים בשבוע , חבר יהיה רשאי להירשם לחוג לפעם אחת בלבד, לאחר רישום
         אצל רכז

       החוגים ובהתאם למחירון החוג.

-       חבר שישתתף בחוג ללא רישום אצל רכז החוגים יורחק מהחוג ויחויב במלוא עלות החוג.

נוהלי הרשמה

-      התשלום עבור חוג יתבצע באמצעות הוראת קבע (שתגבה ב 10 לכל חודש). 

-       אי כיבוד הוראת קבע/ המחאה יגרור חיוב בסך -.25 ¤.

 ביטול השתתפות בחוגים   

      -      ניתן לבטל השתתפות בחוג בארבע מועדים ,בסוף חודש ספטמבר- ובסוף חודש דצמבר

           ובסוף חודש מרץ ובסוף חודש יוני.

     -    בין המועדים לא יתאפשרו ביטולים והחזר כספים

-        ביטול הרשמה יעשה באמצעות הודעה בכתב בלבד שתימסר במזכירות הפארק.

-        הודעת הביטול וההחזר הכספי יכנסו לתוקף חודש מיום הביטול לא תהיה כל התייחסות לבקשות 
         בעל פה.

-        לא תתאפשר בקשת ביטול חוג בדיעבד.

 היעדרות משתתפים

-       פארק המים לא יחזיר תשלום או יפצה נרשם לחוג שלא הגיע לחוג מכל סיבה שהיא.

-       מפגש שלא יתקיים על ידי המדריך, יועבר ע"י מדריך מחליף ו/או  יתקיים במועד אחר.

-       הפארק שומר לעצמו את האפשרות להפסיק פעילות של משתתף.

-       שינויים או ביטול בפעילות החוג יימסרו מוקדם ככל האפשר ע"י המדריך / מזכירות הפארק בהודעה
        טלפונית או כתובה.

-      היעדרות מחמת מחלה – חבר שנעדר מהחוג באישור רופא מעל ל – 60 יום יחזר התשלום עבור ימי
       ההיעדרות.

-     כל היעדרות אחרת מחייבת תשלום מלא, כולל היעדרות בגין נסיעה לחו"ל.

 

 חבר/ה לא ישתתף בחוג מבלי שנרשם אצל רכז החוגים/ מזכירות.

חבר שישתתף בחוג מבלי שנרשם יחויב במלוא העלות השנתית של החוג.

כל שינוי שחבר/ה מבקש לבצע בפעילות החוג יעשה בתיאום עם רכז החוגים.

                                                                                                                                                          ההנהלה